17 november 2016

Invoering van het Centraal Register Solvabiliteit

 

Vandaag stond het wetsvoorstel dat ik samen met collega Servais Verherstraeten indiende, op de agenda van de plenaire vergadering. Met dit wetsvoorstel richten we een register, genaamd Centraal Register Solvabiliteit op. Dit register is de geïnformatiseerde gegevensbank, waar het faillissementsdossier zal worden opgeslagen en bewaard. Het register bevat dus alle gegevens en stukken betreffende de faillissementsprocedure. Het zullen de Ordes (Orde van Vlaamse Balies en Ordre des Barreaux francophones et germanophone) zijn die samen instaan voor de inrichting en het beheer van dit register.

Dit register is toegankelijk voor enerzijds de gefailleerden, schuldeisers en derden die beroepsmatig rechtsbijstand verlenen en anderzijds voor magistraten, griffiers, openbaar ministerie, parketsecretarissen, curators en rechter-commissarissen in de vervulling van hun wettelijke opdracht. De nadere regels m.b.t. onder meer de opname van gegevens in het register, de toegang tot het register en de modaliteiten voor de inrichting en werking van dit register zullen door de Koning, na advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en beheerder, worden bepaald. Om evenwel de kosten te dekken die worden veroorzaakt door het beheer van het register, zal het neerleggen van schuldvorderingen door schuldeisers in het register, de inzage van het faillissementsdossier via het register en het beheer van het faillissementsdossier middels het register aanleiding geven tot de inning van een retributie. De Koning zal dan het bedrag, voorwaarden en nadere regels van inning bepalen. De inwerkingtreding is voorzien voor 31 december 2016.

In kader van de bespreking van dit wetsvoorstel, werd een hoorzitting georganiseerd  en adviezen ingewonnen bij de Raad van State en de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer die aanleiding hebben gegeven tot het indienen van amendementen. De oprichting van dit register past zeer goed binnen de informatisering van Justitie. Het zorgt voor veel voordelen als tijdswinst, verminderde administratieve en verplaatsingskosten. Zo zullen de schuldeisers hun aangifte altijd en overal kunnen doen, zonder verplaatsing. Daarnaast zal dit register ook de werklast van de griffiers doen dalen.

 

 

 

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Twitter